İş Güvenliği Kanun ve Yönetmelikleri ile tüm kanun, ILO sözleşmeleri, yönetmelik ve tebliğlere güncellenmiş ve bağlantılı linkli şekilde aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bir bilgi kaynağı olarak hazırladığımız bu indexli çalışma İSG danışmanlarımız tarafından üçer aylık periyotlarda güncellenecektir.


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90. maddesine göre; usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bilindiği üzere; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletlerin çalışma yaşamındaki uzman kuruluşudur. ILO uluslararası çalışma standartlarını belirlemekte, çalışma yaşamında hakları gözetmekte, insana yakışır iş fırsatlarını özendirmekte, sosyal korumayı ve çalışma yaşamındaki meselelerle ilgili diyaloğu güçlendirmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yayınlanan toplam 59 sözleşme ülkemizce onaylanmıştır. Onaylanan ILO sözleşmelerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunu içerenler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Güncellendi: 14.11.2020

İş Güvenliği Kanun ve Yönetmelikleri

Türkiye’nin Onayladığı ILO Sözleşmelerinden İSG ile İlgili Olan Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı İçeren Kanunlar

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
4857 sayılı İş Kanunu
854 sayılı Deniz İş Kanunu
3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
TOPLAM 5 KANUNDA 45 YÖNETMELİK

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre Yayımlanan Yönetmelikler

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (83/477/EEC, 91/382/EEC, 2003/18/EC, 009/148/EC)*
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (90/270/EEC)*
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği(2009/104/EC)*
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik (1999/92/EC)*
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (2000/54/EC)*
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (89/656/EEC, 89/686/EEC)*
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik (89/654/EEC)*
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (90/269/EEC)*
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (2004/37/EC)*
Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik (2003/10/EC)*
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik (92/85/EEC)*
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği 
Tozla Mücadele Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

İş Güvenliği Kanun ve Yönetmelikleri

4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Yayımlanan Yönetmelikler

187 Sayılı Deniz İş Kanunu’na Göre Yayımlanan Yönetmelik

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun’a Göre Yayımlanan Yönetmelikler

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre Yayımlanan Tebliğler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 08.02.2013 tarih, 28553 sayılı RG
İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 10.02.2013 tarih, 28555 sayılı RG
Grizulu Ocaklarda Elektrik Enerjisi Kullanılması Hakkında Yönetmelik (11.03.1997 – 22930 s. R.G.) 19.09.2013 tarih, 28770 sayılı RG’de yer alan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Deniz, Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkında Yönetmelik (13.04.1997 – 22963 s. R.G.) 19.09.2013 tarih, 28770 sayılı RG’de yer alan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yeraltı Maden İşletmelerinde Elektrikli Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik (28.05.1997 – 23002 s. R.G.) 19.09.2013 tarih, 28770 sayılı RG’de yer alan Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır
Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik (14.09.1990 – 20635 s. R.G.) 05.11.2013 tarih, 28812 sayılı RG’de yer alan Tozla Mücadele Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler

Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Kaynak; Neden İş Güvenliği

Leave a Reply

Sohbeti Başlat
Merhaba, Asel OSGB'ye Hoş Geldiniz. Nasıl Yardımcı olabiliriz?